Trường MN Tân Thịnh

Dãy nhà 1 tầng
 

Dãy nhà 2 tầng

Cổng trường

Quang cảnh trường